ULF R. HANSSON - DIREKTÖR

Ulf R. Hansson är klassisk arkeolog och kulturhistoriker med inriktning vetenskapshistoria och receptionsproblematik. Hans forskningsintressen inkluderar etruskisk och tidigromersk arkeologi, antikvarianismens och arkeologins historia, samlandets och handeln med antikers historia, samt tidigmodern antikreception. Han arbetar just nu med ett forskningsprojekt om antikvariska nätverk i det tidigmoderna Europa.

ETRUSKISK OCH ROMERSK ARKEOLOGI. Hanssons avhandling (Göteborgs universitet 2005) behandlar produktionen av glyptik (graverade gemmer och sigillstenar) i det förromerska Centralitalien, mera specifikt verk i den så kallade a globolo-tekniken som dominerade glyptikproduktionen under det sena 4:e och 3:e århundradena f Kr. En utökad version med en Gesamtkatalog över allt känt bevarat material är under utgivning. Hansson har även författat kapitlet om glyptik i Routledges The Etruscan World (2013). Hans nuvarande forskningsintressen rör kroppsspråk och gester i senarkaisk etruskisk bildkonst, men även ikonografi och kontextualisering av grekisk, etruskisk och tidigromersk visuell kultur ur både ett samtida och efterantikt perspektiv.

ANTIKVARIANISMENS OCH ARKEOLOGINS HISTORIA. Hansson har nyligen slutfört ett större forskningsprojekt om den tyske klassiske arkeologen Adolf Furtwänglers (1853-1907) vetenskapliga produktion, finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2013. Projektarbetet som redan redovisats i ett antal kortare publikationer avses publiceras i monografisk form. I samband med projektarbetet anordnade Hansson en större internationell konferens, Classical Archaeology in the Late Nineteenth Century (Svenska Institutet i Rom 2013), också under utgivning. Hans nuvaranda forskning för antikvariska nätverk i det tidigmoderna Europa med särskilt fokus på den Rom-baserade exiltyske samlaren och konnässören Philipp von Stosch (1691-1757). En längre artikel om Stoschs och Winckelmanns studier över den antika glyptiken publicerades för några år sedan i Ca’ Foscaris konsthistoriska årsbok, MDCCC 1800, och flera kapitel i samlingsvolymer har utkommit under senare tid. Hansson ingick under perioden 2013-2019 i ledningsgruppen för det internationella forskarnätverket Histories of Archaeology Research Network (HARN). Han är ledamot i styrgrupperna för Associazione Internazionale dell’Archaeologia Classica (AIAC) och Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, samt i kommissionen för arkeologihistoria i Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques (UISPP).

SAMLANDETS HISTORIA. Fokus har tidigare legat på glyptik- och skulptursamlande under 17- och 1800-talen, både i original och kopia, men har under senare år övergått i ett mera generellt intresse för antiksamlandets kulturhistoria från 1600-talet och framåt, med särskilt fokus på å ena sidan det tidigmoderna Italien och Frankrike, å andra München kring sekelskiftet 1900 och samlarkretsen kring Furtwänglers arkeologiska seminarium.

JUVELERARKONSTENS HISTORIA. Hansson är vidare expert på nyklassiska gemmer och kaméer och stilsmycken i guld- och silversmide, särskilt det sena 1800-talets Etruscan Revival (Etruscheria) smyckeskonst producerad av juvelerarfirmor som Castellani, Melillo och Giuliano. Ett bokkapitel om 17- och 1800-talets reception av etruskiska gemmer och guldsmide utkom för några år sedan i An Etruscan Affair (ed. Judith Swaddling, British Museum Press).

ORCID 0000-0002-8234-1727 Web of Science ResearcherID M-8788-2014

Senaste publikationer (urval):

Ulf R. Hansson, ‘Bibliotheca Stoschiana. A Key Site for Antiquarian Knowledge and the Radical Enlightenment in Italy’, in B. Heinecke & V. Riedel (eds), Von Joachim I zu Winckelmann. Bibliotheken zwischen Humanismus und Aufklärung [under utgivning]

Ulf R. Hansson, ‘Bovillae Rediscovered and Removed. Antiquarians and Treasure Hunters South of Rome in the Eighteenth and Nineteenth Centuries’, in P. Hatlie & D.H. Berry (eds), Ancient Bovillae. History, Art, and Archaeology of a Lost City in the Roman Hinterland, Ann Arbor: University of Michigan Press [under utgivning]

Ulf R. Hansson, ‘Philipp von Stosch’, in M. Magrini (ed.), Anton Maria Zanetti (1680-1767). Lettere artistiche del Settecento Veneziano, Venezia: Fondazione Cini 2021.

Ulf R. Hansson, ‘”An Oracle for Collectors”. Philipp von Stosch and the Collecting and Dealing in Antiquities in Early Eighteenth-Century Rome and Florence’, in S. Bracken & A. Turpin (eds), Art Markets, Agents and Collectors. Collecting Strategies in Europe and the USA 1550-1950, London: Bloomsbury Academic Press, 113-128

Ulf R: Hansson, ’Philipp von Stosch and his Museo’, in M.C. Cola (ed.), Mostrare il sapere. collezioni scientifiche, studioli, e raccolte d’arte a Roma in età moderna (Dentro il Palazzo), Roma: Edizioni Musei Vaticani 2020, 45-68

Ulf R. Hansson, ‘”More Feared Than Loved”. Interactional Strategies in Late Nineteenth-Century Classical Archaeology, the Case of Adolf Furtwängler’, in U.R. Hansson, K. Sheppard, J. Roberts & J.R. Trigg (eds), Communities and Knowledge Production in Archaeology (Social Archaeology and Material Worlds), Manchester: Manchester University Press 2020, 128-147

Ulf R. Hansson, ‘Hansson on Peter N. Miller, History and Its Objects: Antiquarianism and Material Culture Since 1500’, The Art Bulletin, 100, 2018, 136-139

Ulf R. Hansson, ‘”Glyptomania”: The Study, Collecting, Reproduction and Re-use of Etruscan Engraved Gems in the Eighteenth and Nineteenth Centuries’, in J. Swaddling (ed.), An Etruscan Affair: The Influence of Early Etruscan Discoveries on European Culture, (British Museum Research publication, 211), London: British Museum Press 2018, 81-91