KONSTVETENSKAPLIG FÖRDJUPNINGSKURS VID SVENSKA INSTITUTET I ROM (15 HP).

Den konstvetenskapliga fördjupningskursen vid SIR i samarbete med Stockholms universitet ges under nio veckor på höstterminen

Rom intar en särskild plats i den västerländska konsthistorien. Dess konstverk och byggnader från antiken och framåt har tjänat som ideal och utgångspunkt, eller som något att revoltera mot. Staden har utgjort en smältdegel för skilda estetiska traditioner och en mötesplats för konstnärer och arkitekter från stora delar av världen. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om konst och arkitektur i Rom och dess omgivande landskap i ett långt historiskt perspektiv av kontinuiteter och förändringar. Ett väsentligt stråk i denna historia är det ständiga återbruket av den klassiska traditionen, såväl estetiskt som materiellt. 

Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Kursen kan vara fysiskt ansträngande. Fokus ligger på studiet av konstverk, monument och stadsbyggnad in situ, där historiska lager, materiella egenskaper och rumslig placering blir viktiga aspekter av verken.

Under kursen får du träna dig i att vid verkbeskrivning och analys tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi och aktivt ta ställning till relevant källmaterial. Väsentligt är också att kunna relatera verk och miljöer till topografiska, sociala, religiösa och politiska sammanhang och förändringar, samt till de historiografiska och museala kontexter de skrivits in i.

Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Rom som kan bevilja ett stipendium på 16 000 kr, samt fritt boende på institutet och under exkursionerna (i delat hotellrum).  Stipendiater är skyldiga att följa hela kursen på plats i Italien. Kursen ges normalt under perioden september-oktober. Mer information beträffande boende- och stipendiemöjligheter lämnas av Institutet. Antalet deltagare är högst sex. Deltagande i all undervisning i Rom är obligatoriskt för genomförande av kursen.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i konstvetenskap, Engelska 6 samt Svenska 3.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod.

Läs mer och länk till ansökan i universitetets webbkatalog.

Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar var god se antagning.se) och även gärna sändas med e-post direkt till studievägledaren, var god se adress nedan. Vänligen observera att detta dokument måste finnas uppladdat på antagning.se respektive insänt till studievägledaren.

Kontakt

Frågor om ansökan, boende- och stipendiemöjligheter hänvisas till Sabrina Norlander Eliasson vid Stockholms Universitet: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se.

Frågor om kursens innehåll hänvisas till kursansvarig Maria H. Oen i Rom: oen@isvroma.org.

Studievägledare är Richard Carlsén: richard.carlsen@su.se.