Ur Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond utlyses för läsåret 2022–2023 ett stipendium om 220 000 kr för 9 månaders forskningsarbete vid Svenska Institutet i Rom.

Stipendiet är framför allt avsett för yngre forskare, oavsett ämne eller fakultetstillhörighet. I ansökan ska en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden bifogas. Bedömningskriterierna är projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom/Italienvistelsens relevans för forskningsuppgiften. Stipendiaten har under tiden i Rom möjlighet till bostad på Svenska Institutet. Stipendiaten förväntas delta aktivt i Institutets löpande verksamhet såsom seminarier och andra aktiviteter. Viss medverkan i undervisning kan även förekomma efter överenskommelse med Institutets direktör eller vice direktör. Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium vid Institutet och bereds tillfälle att delta i Institutets kurser i antikens kultur och samhällsliv respektive konstvetenskap.

Utlysning